گزارش تمرین استقلال/شعار علیه فردوسی پور و درخواست هواداران از عنایتی