بهترین تیم را در تبریز به میدان می‌فرستم/ ریتم بازی‌هاوحشتناک بود