فرافکنی شاذ وزیر برای توجیه شرکت در جلسه با احزاب پشت درهای بسته/ واعظی: امروز وزارت من تعطیل است! / رژ