استخدام ۶ رده شغلی مجتمع تولیدی صنعتی در شهر شیراز