پیروزی حزب محافظه کار و کامرون در انتخابات پارلمان انگلیس /گزارش تصویری