تنها 5 درصد از بودجه کشور به حوادث غیر مترقبه اختصاص دارد