تأکید بر ایستادگی در برابر طرح کنگره آمریکا و هشدار نسبت به بازگشت آشوب به بغداد