درآمد کپکام در سال مالی اخیر بیش از ۳۷ درصد نسبت به قبل کاهش یافته است