با لغاتی مانند نقشه‌کشی و حسابگری آشنایی ندارم/ پرسپولیس در ریتم وحشتناکی قرار دارد