پاسخ قلعه نویی به درخواست هواداران برای ماندن و شعار علیه فردوسی پور