گزارش تصویری : راهپیمایی همبستگی ملت ایران با مردم ...