مطالعات طرح راهسازی کرمانشاه تا مهران در دست انجام است