همایش مدیریت استراتژیک در بجنورد به کار خود پایان داد