بازی با استقلال مهمترین بازی ماست / بنگر برای تمرین ترس دارد