امام جمعه جوانرود: کشتار زنان وکودکان بی گناه جنایات علیه بشریت است