جنگ با یمن ،وابستگی آل سعود به استکبار جهانی را نشان می دهد