زلزله انتخاباتی انگلیس؛ کامرون پیروز شد، رهبران احزاب شکست‌خورده استعفا