افتتاح فاز اول ستاره خلیج فارس/ طرح ضربتی تولید بنزین ایران