شیعی: با اراده آهنین 6 امتیاز بازی‌های باقیمانده را از آن خود می‌کنیم