۳۷ پروژه مخابراتی در ۹ شهرستان استان کرمانشاه افتتاح شد