واکنش پاکستان به ادعای طالبان درباره سقوط بالگرد حامل سفرا