امضای تفاهم نامه پروژه پژوهشی سولفورزدایی گازوییل با استفاده از سونوراکتورهای لوله ای