عربستان خواستار خروج غیرنظامیان یمنی از صنعا و مران قبل از غروب شد