دفاتر جدید حافظ منافع ایران و آمریکا افتتاح می شود: ...