مسؤولان از تحریم الهی بترسند/ کوبیدن بر طبل تفرقه بین شیعه و سنی دین را متزلزل می‌کند