عقب نشينی آمريکا از مواضع جنگ‎افروزانه پس از سخنان دیروز رهبر ایران