ماده مخدر کشنده در قرص لاغری، باعث مرگ افراد زیادی شد