130 معلم و فرهنگی در نوک آباد و کارواندر خاش تجلیل شدند