وزیر بهداشت: ای کاش برنامه 90 در همه زمینه ها داشتیم