37 طرح و پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید