توانمندسازی زنان روستایی از اهداف حوزه اشتغال زنان است