نویسندگان برای ثروتمندان می‌نویسند/ کتاب الکترونیک، ضرورتی ندارد