رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار در دانشگاه از نیازهای نیکشهر است