تاکید زنگنه بر نیاز ایران به فناوری جدید در صنعت نفت وگاز