ناراحتی قلعه‌نویی از مصدومیت کرار و شعار علیه فردوسی‌پور