آخرین وضعیت محسن بنگر/ تمرینات اختصاصی برای مدافع پرسپولیس