مشارکت انجمنهای دوستی ایران و دیگر کشورها در نمایشگاه کتاب