نیکخواه بهرامی: می‌توانیم مهرام را به زانو درآوریم