جمعیت امل بحرین وضعیت دبیرکل زندانی خود را وخیم اعلام کرد