تمرین نصفه و نیمه سرخ‌پوشان در روزی که بنگر پا به توپ شد