مدیرعامل بانک ملی: نرخ سود تا سه ماه دیگر احتمالا کمتر می شود