امام جمعه نیکشهر: آمریکا بی آبروترین کشور در میان مردم خاورمیانه است