بنگر با تیم تمرین کرد/ کاپیتان پرسپولیس با فرزندانش به تمرین رفت