این پسربچه افغانی با اختراع عجیبش، همه را متحیر کرده است