رشد 40 درصدی فروش کتاب در روز دوم نمایشگاه بین المللی تهران