واعظی: دولت تدبیر و امید آرامش را به کشور بازگرداند