موافقت ایران و آمریکا با بازگشایی دفاتر دیپلماتیک جدید در پایتخت‌ها