عكس / رضا قوچان نژاد با لباس هایی جالب در كنار قلیان