اتومبیلران قطری فاتح مسابقات رالی خاورمیانه و شمال آفریقا شد