برگزاری مناسب جشنواره ژیار و استقبال مردم دو درخواست معاون سیاسی فرماندار بانه